(Gos a drwat) Msye Payet, Minis Zialor, Minis Francourt ek Manmzel Morin pandan zot rankont<br />
avek medya Lendi (Portre: Joena Meme)
(Gos a drwat) Msye Payet, Minis Zialor, Minis Francourt ek Manmzel Morin pandan zot rankont avek medya Lendi (Portre: Joena Meme)

Lazans Proteksyon Sosyal in apartir sa semenn revwar fason i konsider demann pour lasistans

Posted on
2022-03-16
Categories
Tags

Avek bi pour anmenn soulazman finansyel pli vit dan lavi bann fanmir e endividi ki ganny mwens larzan e pe santi plis lefe dan logmantasyon pri komodite ek servis anvi sitiasyon ekonomik mondyal ki pe deteryore, Lazans Proteksyon Sosyal in depi Lendi sa semenn pe revwar fason i konsider laprouvasyon bann demann pour lasistans.

Dan en rankont avek medya Lendi apremidi, Minis responsab pour Lanplwa ek Zafer Sosyal, Madanm Patricia Francourt, ti donn plis detay lo sa bann mezir.

Osi prezan dan sa rankont ti Minis responsab pour Lazenes, Spor ek Lafanmir,
Madanm Marie-Celine Zialor, Sekreter Deta dan Minister Finans, Planifikasyon
Ekonomik ek Komers, Msye Patrick Payet osi byen ki sef egzekitif pour Lazans
Proteksyon Sosyal, Manmzel Brenda Morin e zot tou zot ti’n vin eksprim zot sipor pour bann desizyon ki konsey minis ti pran le 9 Mars avek bi anmenn enpe plis soulazman dan lavi sa bann fanmir pli defavorize.

Minis Francourt in fer resorti ki pandan sa de dernyen lannen, Lazans Proteksyon
Sosyal in fer bokou progre pour asire ki napa labi me ki i annan plis transparans dan
fason ki lasistans sosyal i distribye atraver son bann prosedir entern ki byen defini.

Avek tou bann devlopman ki pe arive dan lemonn ki pou sirman annan en lenpak
negativ lo kou lavi, Minis Francourt in fer resorti ki sa in fer konsey minis pran desizyon pour agrandi e ranforsi rol Lazans Proteksyon Sosyal pour asire ki tou dimoun ki bezwen lasistans finansyel i kapab gannyen dan en pli kourt letan posib.

Apre ki in revwar tou son bann prosedir entern, Lazans Proteksyon Sosyal in apartir
Lendi sa semenn pran sa bann desizyon swivan:

● Ansanm avek son bann partener, Lazans Proteksyon Sosyal in konmans en legzersis pour idantifye tou fanmir ek endividi ki kapab benefisye atraver sa konsesyon ki Lakonpannyen Litilite Piblik (PUC) pe ofer pour redwir zot kou elektrisite.

● Tou laplikasyon pour lasistans pou ganny adrese dan en pli kourt letan posib e manm piblik pa bezwen anmenn serten dokiman parey sertifika nesans oubyen lanmor. Sa i akoz lazans i prezan annan akse direk avek sa bann tel dokiman. Me par kont bann aplikan i touzour bezwen anmenn zot kart idantite, en bil PUC, en dokiman lapey (pay slip), en resi peyman lakaz enkli part rental, stetment labank e osi dokiman ki annan pour fer avek Tribinal Lafanmir kot i aplikab.

●Lazans pou aprezan kolekte bann laplikasyon pour lasistans dan bann distrik
toulezour olye tou le de zour.

● Depandan lo kantite laplikasyon, sa komite ki fer desizyon pour donn lasistans ou
non, pou ogmant kantite fwa ki i zwenn pour desid lo bann ka e en aplikan i ekspekte ganny en larepons son landmen.

● Apartir le premye Avril, Lazans Proteksyon Sosyal pou entrodwir bann nouvo pwa ek mezir pour kalkil nivo lasistans ki en aplikan pou gannyen.

Lo son kote Sekreter Deta dan Minister Finans, Planifikasyon Ekonomik ek Komers,
Msye Patrick Payet, in fer remarke ki avek sitiasyon ekonomik lemonn ki pe kontinyen deteryore kot pri petrol pe ogmante, definitivman pou annan lenpak lo bann pri lenerzi PUC e sa pou fer ki o fir e anmezir bokou plis dimoun pou bezwen sa lasistans ki PUC pe ofer e zot pou ganny evalye atraver Lazans Proteksyon Sosyal pour sa.

Minis pour Lazenes, Spor ek Lafanmir, Madanm Marie-Celine Zialor, lo son kote, in fer resorti ki son minister menm si i pa donn okenn lasistans, i siport Minister Finans, Planifikasyon Ekonomik ek Komers e Minister pour Lanplwa ek Zafer Sosyal dan tou sa bann demars e kot i neseser i donn bokou sipor moral bann fanmir.

In osi dir ki avek bann mezir kot Lazans Proteksyon Sosyal ki’n asoupli enpe, zot pe
ekspekte ki plis fanmir pou vin devan pour rod lasistans.

Me Minis Zialor i dir kot departman lafanmir zot pe resevwar bokou demann pour donn sipor moral e emosyonnel dimoun ki annan bokou lenkyetid ek lafreyer koze par diferan sitiasyon ki pe arive dan zot lavi e ki pe agrave par bann realite dan lemonn ozordi e ki pe annan lenpak lo nou pei e osi nou bann dimoun.

Lo son kote sef egzekitif pour Lazans Proteksyon Sosyal, Manmzel Brenda Morin, in dir ki pour le moman demann pour lasistans sosyal i ankor stab avek zis en pti
logmantasyon akoz petet lenpak sa sitiasyon ekonomik ki nou pe ekspekte pa ankor
pran sitan lefe.

«Me mon pa pou sirprann letan sa pou arive akoz si sityasyon dan lemonn i kontinyen agrave definitivman bokou plis dimoun pou santi sa bezwen pour en lasistans, »
Manmzel Morin in dir.

Kontribisyon dan Fon Pansyon

An sa ki konsern logmantasyon 2% ki ti’n propoze oparavan pour travayer e anplwayer, anvi bann difikilte ekonomik, konsey minis ti’n propoz avek Fon Pansyon pour aplik selman 1% konman logmantasyon dan kontribisyon travayer e 2% par anplwayer e sa pou pran lefe le premye Avril, 2022. Larestan poursantaz ava ganny aplike letan sitiasyon ava amelyore.

«Fon Pansyon pou bezwen zwenn avek son bord pour pran desizyon final, » Sekreter Deta dan Minister Finans, Planifikasyon Ekonomik ek Komers Msye Patrick Payet in dir.

Lo son kote, Minis Zialor in dir ki i annan bokou diskisyon ek konversasyon ki bezwen kontinyen ganny fer lo sa size kontribisyon tou dimoun dan Fon Pansyon e ki bann zenn i bezwen ganny enplike e konpran lenplikasyon pansyon.

Antretan, Msye Payet in fer resorti ki manm piblik i kapab ganny tou lenformasyon lo sitiasyon finansyel Fon Pansyon lo son sit web https://pensionfund.sc

Marie-Anne Lepathy